សេចក្តីសម្រេច

លេខ
បរិយាយ
២៣៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន អគ្គិសនី ទឹកឈូ សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៣៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន អគ្គិសនី ត្រពាំងរពៅ សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៣៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សហគ្រាស ថ្នល់បែក ចំការលើ អេឡិកទ្រីស៊ីធី សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៣៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន វន់ វីរៈ សឺវីស សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៣៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ចាំង ប៊ុណ្ណារ៉េត សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៣២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន មេគង្គស្មាត ផៅវ័រ សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៣១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សហគ្រាស អេឡិកទ្រីស៊ីធី គីរីវង់ សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៣០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជីលបូ អេឡិកទ្រីក ផៅវ័រ សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២០៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ អ៊ូ ចាន់រ័ត្ន សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២០២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ភឿន សារឿន សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៩៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្ត​របស់ក្រុមហ៊ុន វន់ វីរៈ សឺវីស ឲ្យសេវាករ អ៊ឹង ប៊ុនធី
ទាញយក
១៩៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្ត​របស់ក្រុមហ៊ុន អគ្គិសនី ព្រែកពោធិ៍ ឲ្យសេវាករ ឡាយ វ៉េងឃាង
ទាញយក
១៩៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្ត​របស់សេវាករ ឃុន ណៃគាង ឲ្យក្រុមហ៊ុន អគ្គិសនី ព្រែកពោធិ៍
ទាញយក
១៩៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្ត​របស់សេវាករ អ៊ឹង ប៊ុនធី ឲ្យសេវាករ ដួង ណារិន
ទាញយក
១៩៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្ត​របស់ក្រុមហ៊ុន ខេ អ វ៉ាយ ត្រេឌីង ឲ្យសេវាករ ឡុញ សុវណ្ណ
ទាញយក
១៩៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្ត​របស់សហគ្រាស អគ្គិសនី ទូកមាស ឲ្យអ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណចំនួន២ នៅស្រុកដងទង់ និងស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត
ទាញយក
១៩២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្ត​របស់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ អេឡិកទ្រិកស៊ីធី សឺវីស ឲ្យសេវាករ អ៊ីវ ម៉ាឡា
ទាញយក
១៩១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្ត​របស់ក្រុមហ៊ុន អគ្គិសនី កៀនស្វាយ ឲ្យអ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណចំនួន៨ នៅខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ស្រុកល្វាឯម ស្រុកកៀនស្វាយ និងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
ទាញយក
១៩០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ចេញពីផលិតកម្មអគ្គិសនី​របស់ក្រុមហ៊ុន អាយអ៊ីឌី-អ៊ិនវេស (ខេមបូឌា)
ទាញយក
១៨៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សហគ្រាស អគ្គិសនី ឯកភ្នំ សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក