សេចក្តីសម្រេច

លេខ
បរិយាយ
២៧៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ខេមរៈ អេនជីនារីង & ឌីវេឡុបមេន សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៧៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ដួង ណារិន សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៧៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ចាន់ សុខ សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៧២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន អ៊ី ឌី ខន សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៧១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សហគ្រាស អិន ភី អេឡិកទ្រីក សឹបផ្លាយអឺ សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៧០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន វាសនា ញូលែន ផៅវ័រ សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៦៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ភួង សោភា សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៦៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ឈុន លី សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៦៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សហគ្រាស អេឡិកទ្រីស៊ីធី កងមាស សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៦៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សហគ្រាស អភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនី សំរិទ្ធគីរី សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៦៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ អេឡិកទ្រីស៊ីធី សឺវីស សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៦៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េង សុខឡេង ខនស្រ្តាក់សិន អេឡិចទ្រីក សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៦៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន អេស វី វី ធី អេឡិចទ្រី ខូអិលធីឌី សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៦២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន តូវ ឈិនសេង ខូ អិលធីឌី សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៦១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ អ៊ុន សុផល សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៦០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន វណ្ណៈភាព ឌីវេឡុបមេន សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៥៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ឃុន សុផល សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៥៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សហគ្រាស អគ្គិសនី ពេជ្រនិល អិលខេ.អេស. សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៥៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សហគ្រាស ឧដុង្គ ផៅវ័រ សឹបផ្លាយ សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៥៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ សុខ ហ៊ូយ សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក