សេចក្តីសម្រេច

លេខ
បរិយាយ
៤១៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីពិសេសនៅរដូវវស្សា​សម្រាប់លក់​ឲ្យអ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណ កំពុងភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីតាមតង់ស្យុងមធ្យម នៅច្រកព្រំដែនវៀតណាម និងថៃឡង់ដ៏
ទាញយក
៤១២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីពិសេសសម្រាប់ប៉ះប៉ូវ​អត្រា​ថ្លៃលក់អគ្គិសនីដុំឲ្យក្រុមហ៊ុន កោះកុង យូធីលីធី ត្រូវលក់ឲ្យអ្នកកាន់​អាជ្ញាបណ្ណចែកចាយ
ទាញយក
៤១១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់អត្រាថ្លៃសេវាបញ្ជូនអគ្គិសនីដែលអគ្គិសនីកម្ពុជា​ត្រូវបង់ឱ្យក្រុមហ៊ុន ប៊ី.វី.ស៊ី ផៅវ័រឌីវេឡុបមេន
ទាញយក
៤១០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ហេង ចន្ថាវី សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៤០៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ប៉ៃ សុបញ្ញា សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៤០៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ថូវ នី សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៤០៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ សូ ថាវិន សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៤០៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ភិន ថៃ សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៤០៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សហគ្រាស អេឡិកទ្រីស៊ីធី ដូនរដ្ន សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៤០៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ស៊ាន ស៊ីផាន សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៤០៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សហគ្រាស អេឡិកទ្រីស៊ីធី ជីពាំង សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៤០២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សហគ្រាស ហ៊ុន ឡេង សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៤០១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ គឹម ម៉េង សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៤០០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន អ៊ី ឌី ខន សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣៩៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ អាន់ សំឡាន សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣៧៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ អេង ចន្ថា សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣៣៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាសម្រាប់​ការលក់ប្រភពអគ្គិសនីឲ្យក្រុមហ៊ុន ប៊ី វី ស៊ី ផៅវ័រ ឌីវេឡុបមិន
ទាញយក
៣៣៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ អ៊ិត អ៊ាន សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣៣៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ធា សុភារីន សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣៣៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ឆេង ទូច សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក