របាយការណ៍

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនៃវិស័យអគ្គិសនីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រមូលផ្តុំនូវទិន្នន័យ និងព័ត៌មានសំខាន់ៗ ពាក់ព័ន្ធ​នឹងការធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់រាយការណ៍ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលជ្រាប និងផ្សព្វផ្សាយ​ដល់​ស្ថា​ប័ន​នានា អ្នកវិនិយោគ និង​សា​ធារណ ជនឲ្យបានយល់ដឹងពីស្ថាន​ភាពបច្ចុប្បន្នរបស់វិស័យអគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។

របាយការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយផ្អែកលើទិន្នន័យដើម ស្រង់ប្រមូលដោយអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា និង​ផ្អែក​លើ​ព័ត៌​មាន​ដែល​បាន​មក​ពី​របាយ​ការណ៍​សង្ខេប​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ នៃ​បណ្តា​សកម្មភាពរបស់​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្នុង​ឆ្នាំ​កន្លង​មក និង​ព័ត៌​មាន​ទាក់​ទង​គោល​នយោ​បាយ របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​ក្នុង​វិស័យ​អគ្គិសនី ទាក់​ទង​ការ​សម្រេច​ជា​គោល​ការណ៍ នៃ​ការ​សិក្សា ឬ ​ការវិនិយោគ​ផ្សេង​ៗ។

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជានឹងរង់ចាំដោយក្តីសោមនស្សនូវរាល់សំណូមពរ ឬ មតិ​យោ​បល់​របស់​ស្ថាប័ន និង​សា​ធារ​ណៈជន ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​របាយការណ៍​នេះ​កាន់​តែ​មាន​សារៈ​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​តម្រូវ​ការ​ព័ត៌​មាន​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​អគ្គិសនី។

អាជ្ញាធរ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​សង្ឃឹមថា របាយ​ការណ៍​វិស័យ​អគ្គិសនី​នេះ នឹង​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ឯកសារ​មួយ​ដ៏​មាន​តម្លៃ​សម្រាប់​ការ​យល់​ដឹង​ពី​វិស័យ​អគ្គិសនី​របស់់​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា។

របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីប្រចាំឆ្នាំ មានដូចខាងក្រោម៖ 

របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំឆ្នាំ២០០៣

របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំឆ្នាំ២០០៤

របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំឆ្នាំ២០០៥

របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំឆ្នាំ២០០៦

របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំឆ្នាំ២០០៧

របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំឆ្នាំ២០០៨

របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំឆ្នាំ២០០៩

របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំឆ្នាំ២០១០

របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំឆ្នាំ២០១១

របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំឆ្នាំ២០១២

របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥