ឯកសារផ្សព្វផ្សាយ

ឯកសារ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ គឺ​ជា​លិខិត​បទដ្ឋាន​ជា​មូល​ដ្ឋាន​នានា​ ដែល​បាន​រៀប​ចំ​រួច​ និង​បាន​ដាក់​ឱ្យ​ចូល​ជា​ធរមាន​សម្រាប់​គ្រប់​គ្រង​ និង​បញ្ញត្តិ​លើ​ការ​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា​។

លិខិត​បទ​ដ្ឋាន​ជាមូលដ្ឋាន​ដែល​បាន​រៀបចំ​រួច និងបានដាក់ឱ្យចូលជាធរមានសម្រាប់គ្រប់គ្រង និង​បញ្ញត្តិ​លើ​ការ​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ និង​ការប្រើ​ប្រាស់​អគ្គិសនី មានតាម​ផ្នែក​នីមួយៗ​ដែល​បាន​កំណត់​។