សេចក្តីណែនាំចំពោះ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាបណ្ណ​ ស្តីពី​ការយក​ថ្លៃ​សេវា​ផ្សេងៗ​ក្នុងវិស័យ​អគ្គិសនី​នៅកម្ពុជា​ឲ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ


520SN_Page_1
520SN_Page_2