ជំនួប​ពិភាក្សា​គ្នា​រវាងថ្នាក់ដឹងនាំអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា​ ​និង​ ​ទីភ្នាក់ងារ​ថាមពល​ប្រទេសកូរ៉េ ​ដើម្បី​រៀបចំ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ថាមពលកកើតឡើងវិញ

k2

 

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តម ទី នរិន្ទ ប្រធានអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា និងឯកឧត្តម យឹម វិសិដ្ឋ អនុប្រធានអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ព្រមទាំងជំនាញការអមអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារថាមពលប្រទេសកូរ៉េ KOREA ENERGY AGENCY ដឹកនាំដោយលោក Park Kyung-Soon ។ ក្នុងជំនួបនេះ ភាគីទាំង ២ បានផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ អំពីការរៀបចំធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអគ្គិសនី ការគ្រប់គ្រងវិស័យអគ្គិសនី និងបានយល់ព្រមដើម្បីរៀបចំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នទាំង ២ នៅពេលខាងមុខ ។