ពិធី​ប្រកាស ​ការ​ចូល​កាន់​តំណែង​រ​បស់​ឯកឧត្តម​ យឹម វិសិទ្ធ​ជា​អនុប្រធានទី ១ ​អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា​

19023592_1797824123840899_1537827849091928196_o

 

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧៖ ពិធីប្រកាស ការចូលកាន់តំណែងរបស់ឯកឧត្តម យឹម វិសិទ្ធ ជាអនុប្រធានទី ១ អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ជំនួសឯកឧត្តម ហ៊ុល គុណវុឌ្ឍ ដែលដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ និងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំង ជាទីប្រឹក្សា អមអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ក្រោមអធិបតី ឯកឧត្តម ទី នរិន្ទ ប្រធានអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា និងនៅចំពោះមុខមន្រ្តី និងបុគ្គលិក ទាំង ១២១ នាក់របស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ។