ការ​​​ចុះ​ពិនិត្យ​តាម​ដាន​ការ​អនុវត្ត​របស់​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​នៅ​ឃុំសត្វពង​ ស្រុកឈូក​ ខេត្តកំពត​

19143982_1799043353718976_1363768982555759275_o

នៅ​ថ្ងៃទី១៣​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧ នេះ ​មន្ត្រី​ការិយាល័យ​កិច្ច​ការ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​របស់​អាជ្ញាធរអគ្គិសនី​ ដែល​ជាតំណាងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនី សហការជាមួយមន្ទីររ៉ែ និងថាមពលខេត្តបានចុះពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅឃុំសត្វពង ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីនីតិវិធី និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗស្តីពីសិទ្ធ និងការទទួលខុសត្រូវរវាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នក​ប្រើប្រាស់អគ្គិសនីទាំងអស់ ។ ក្នុងគោលបំណងឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៅឃុំសត្វពង បានយល់ដឹងពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ ជៀសវាងការបំពានពីភាគីណាមួយ និងកាត់បន្ថយទំនាស់ និងការតវ៉ាផ្សេងៗដែលមិនសមស្របតាមច្បាប់ ។