ការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​នាឡិការ​ស្ទង់​អគ្គិសនី​

a2

ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី២១​ ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១៧​ នៅ​អាជ្ញាធរអគ្កិសនីកម្ពុជា​ មាន​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ចំនួន​ពីរ​រូប​បានយក​នាឡិការស្ទង់​អគ្គិសនី​មក​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ ដោយ​មាន​ការ​ចូលរួ​ម​ពី​តំណាង​ក្រុមហ៊ុន​អគ្គិសនី ​ជ្រៃលាស់ ​និង​ក្រុម​ការងារ​អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា។​ ជា​លទ្ធផល​នៃ​ការផ្ទៀងផ្ទាត់​នាឡិកា​ស្ទង់​អគ្គិសនី​ទាំងប្រាំ​មួយគ្រឿង​ បាន​បង្ហាញ​ឃើញថា ​នាឡិកាស្ទង់​អគ្គិសនី​ទាំង​ប្រាំ​មួយ​គ្រឿង​ដើរ​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​ស្តង់​ដាកំណត់ ​(+2%, -2%) ​ទាំងអស់​ ហើយ​ពួក​គាត់​ក៏​បាន​អស់​សង្ស័យ​លើនាឡិកាស្ទង់​អគ្គិសនី​របស់គាត់ ​និង​សូម​ថ្លែង​អំណ​គុណ​ដល់​អាជ្ញាធរអគ្កិសនីកម្ពុជា។   a1   a3