ការពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីជួយដល់គម្រោងវិនិយោគបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រភពអគ្គិសនីពីពន្លឺព្រះអាទិត្យ

if3

 

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រុមការងាររបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ទី នរិន្ទ ប្រធានអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា បានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយ ក្រុមការងាររបស់ភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC ដឹកនាំដោយលោកស្រីបណ្ឌិត Isabel Chattert on , Manager Private Partnerships អំពីកម្មវិធីជួយដល់គម្រោងវិនិយោគបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រភពអគ្គិសនីពីពន្លឺព្រះអាទិត្យ ។

if1 if2