ការដាក់កាបអគ្គិសនីកប់បាតសមុទ្រទៅកោះស្តេច ខេត្តកោះកុង

k1

បន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គិសនីកម្ពុជា និងអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបានចុះទៅផ្សព្វផ្សាយអំពីការដាក់កាបអគ្គិសនីកប់បាតសមុទ្រទៅកោះស្តេច ខេត្តកោះកុងរួចមក បច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃ ២៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧នេះ អគ្គិសនីកម្ពុជាបានភ្ជាប់ប្រភពអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិ ឲ្យប្រព័ន្ធចែកចាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅកោះស្តេច រួចហើយ ដូច្នេះនៅពេលនេះ ថ្លៃអគ្គិសនីនឹងបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីពី២០៥០រៀល/គវ៉ម៉ មក ១០០០ រៀល រួចបន្ទាប់មកនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនឹងចុះមក ៧៩០ រៀល/គវ៉ម៉ បូកនឹងការអនុគ្រោះ២ទៀតគឺ ៦១០រៀល សម្រាប់អ្នកប្រើមិនលើស៥០គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុង១ខែ និង៤៨០រៀលសម្រាប់អ្នកប្រើមិនលើស១០គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុង១ខែ ។

k2   k5