ការចុះទៅពន្យល់អំពីនិតីវិធី ក្នុងការប្រេីប្រាស់ និង របៀបស្នេីសុំភ្ជាប់ចរន្តនៅសាលាស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិសាត់

18424252_1779196369037008_3840166617285492226_n

 

ថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា នេះ នៅសាលាស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិសាត់ ក្រុមការងារអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា រួមជាមួយមន្ទីររ៉ែ និងថាមពលខេត្ត បានបំពេញការងាររបស់ខ្លួន ក្នុងនាមជាអាជ្ញាកណ្តាលរវាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកប្រេីប្រាស់អគ្គិសនី បានជួបពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្រុក ឃុំ ភូមិ និងតំណាងអ្នកប្រេីប្រាស់អគ្គិសនីនៅទីនោះ ។ ក្នុងថ្ងៃនោះដែរក្រុមការងារបានចុះជួបផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រេីប្រាស់ និងមិនទាន់បានប្រេីប្រាស់

អគ្គិសនី ដោយបានណែនាំ ពន្យល់ អំពីនិតីវិធី ក្នុងការប្រេីប្រាស់ និង
របៀបស្នេីសុំភ្ជាប់ចរន្តប្រេីប្រាស់អគ្គិសនីតាមតារាងកំណត់របស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនី។