ការចុះជួបពិភាក្សាស្តីពីការបញ្ចុះថ្លៃលក់នៅផ្នែកខ្លះនៃខេត្តតាកែវ និងខេត្តកណ្តាល

B1

 

ខេត្តតាកែវ និងខេត្តកណ្តាល នៅថ្ងៃទី១០-១១ ខែមេសា នេះ ក្រុមការងារអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា បានចុះជួបពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរឃុំ ភូមិ តំណាងអ្នកប្រេីប្រាស់ នៅទីតាំងធ្វេីសេវាកម្មអគ្គិសនីរបស់សហគ្រាសអគ្គិសនីគីរីវង់ នៅទីរួមស្រុកគីរីវង់ និងរបស់លោកស្រី សោ សាអ៊ុន ធ្វេីសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅឃុំអំពៅព្រៃ និងផ្នែកខ្លះនៃស្រុកកណ្តាលស្ទឹង។ សេវាករទាំង២ បានអនុវត្តតាមបញ្ជីថ្លៃលក់ថ្មី របស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា 10kwh/ខែ=480រៀល. 50kwh/ខែ=610រៀល. និង ចាប់ពី51kwhឡេីង=790រៀលក្នុង1kwh ។

B4   B3