សេចក្តីសម្រេច

លេខ
បរិយាយ
២៣៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ចាំង ប៊ុណ្ណារ៉េត សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៣២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន មេគង្គស្មាត ផៅវ័រ សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៣១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សហគ្រាស អេឡិកទ្រីស៊ីធី គីរីវង់ សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៣០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជីលបូ អេឡិកទ្រីក ផៅវ័រ សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២២៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន អឹម អេស ភី ឌីវ៉េឡុបមិន កូអិលធីឌី សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២២៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ផេង គៀង សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២២៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ញាណ វឌ្ឍនា សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២២៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ លឹម ប៉ាក់ សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២២៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ស៊ូ រ៉ុង សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២២៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ស្រី អូន សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២២៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ សឿន សុភ័ណ្ឌណារ៉ា សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២២២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ស៊ុយ ចំណាន សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២២១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ខេ អ វ៉ាយ ត្រេឌីង សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២២០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សហគ្រាស សូហ្វថេក សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២១៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សហគ្រាស ធី.ខេ.ធី.ឌី អេឡិកទ្រីស៊ីធី សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២១៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន សុខា អេឡិកទ្រីស៊ីធី សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២១៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ឃុន ណៃគាង សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២១៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ឈឹម សារោទិ៍ សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២១៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន អេឡិចទ្រិចខល អូតាគីត្រេឌីង (អ៊ី.អូ.ធី) សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២១៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ខាន់ ស៊ីដែន សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក