សេចក្តីសម្រេច

លេខ
បរិយាយ
១៦៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ជី ប៊ុនអូន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៦៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ធួក សាមាន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៦៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ សេង គ្រី សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៦៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់ក្រុមហ៊ុន អគ្គិសនី ប៉ោយចារ ខូ អិលធីឌី សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៦៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ កុយ ម៉ាច សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៦៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សហគ្រាស អគ្គិសនី កំពង់ចម្លងបាក់ដាវ សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៦២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ហ៊ុង ហ៊ុយ សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៦១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ នៅ សុភា សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៦០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ សោ សាអ៊ុន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៥៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សហគ្រាស អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៥៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ​​ ស្ងួន សារ៉ាន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៥៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ​​ តែ គឹមសុង សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៥៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ​​ វ៉ាន់ រ៉ាម៉ុន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៥៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ​​ អ៊ុង គឹមស៊ាន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៥៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ​​ ឈា សុខុម សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៥៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ​​ អាន សំអន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៥២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ​​ លឹម ស៊ីសុភ័ណ្ឌ សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៥១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ទ្រី ឡេង សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៥០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សហគ្រាស អគ្គិសនី បាទី សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៤៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ឌុង លី សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក