សេចក្តីសម្រេច

លេខ
បរិយាយ
១៩០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ចេញពីផលិតកម្មអគ្គិសនី​របស់ក្រុមហ៊ុន អាយអ៊ីឌី-អ៊ិនវេស (ខេមបូឌា)
ទាញយក
១៨៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សហគ្រាស អគ្គិសនី ឯកភ្នំ សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៨៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ មួន ហាន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៨៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ មាន វណ្ណា សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៨៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ណុប ប៊ិន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៨៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ទូច មន្ថា សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៨២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ជីន សុហ៊ីន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៨១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ លី ប៊ុនធី សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៨០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សហគ្រាស អេឡិកទ្រីស៊ីធី សួង សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៧៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ គី សុភា សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៧៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់ក្រុមហ៊ុន អេអេសឌីវីអិម ខូ អិលធីឌី សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៧៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ចាន់ គឹមអេង សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៧៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ឡាយ ប៊ុនធឿន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៧៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ជួន តុំ សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៧៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ សៀន សុផល សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៧៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សហគ្រាស​ អគ្គិសនី ល្វាឯម សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៧២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ លួន សុភាព សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៧១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ម៉ុង សុភាព សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៧០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ស្រិុន ឈន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៦៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ សាយ សោភា សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក