សេចក្តីសម្រេច

លេខ
បរិយាយ
១៥៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ​​ វ៉ាន់ រ៉ាម៉ុន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៥៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ​​ អ៊ុង គឹមស៊ាន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៥៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ​​ ឈា សុខុម សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៥៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ​​ អាន សំអន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៥២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ​​ លឹម ស៊ីសុភ័ណ្ឌ សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៥១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ទ្រី ឡេង សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៥០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សហគ្រាស អគ្គិសនី បាទី សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៤៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ឌុង លី សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៤៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ នូ គ្រុយ សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៤៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ លី កង សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក