សេចក្តីសម្រេច

លេខ
បរិយាយ
២៥៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ឃុន សុផល សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៥៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សហគ្រាស អគ្គិសនី ពេជ្រនិល អិលខេ.អេស. សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៥៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សហគ្រាស ឧដុង្គ ផៅវ័រ សឹបផ្លាយ សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៥៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ សុខ ហ៊ូយ សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៥៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ពាន អធី ថេកណឡជី សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៥៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ អ៊ុង ហុកស៊ីន សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៥៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ម៉ាក់ ខុម សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៥២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ឆោម សុផៃ សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៥១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ សរ ម៉ាលីស អេឡិកទ្រីស៊ីធី សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៥០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សហគ្រាស សុគន្ធ អេឡិកទ្រីខល សម្រាប់​ខួប​ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២០៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ អ៊ូ ចាន់រ័ត្ន សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២០២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ភឿន សារឿន សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៩៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្ត​របស់ក្រុមហ៊ុន វន់ វីរៈ សឺវីស ឲ្យសេវាករ អ៊ឹង ប៊ុនធី
ទាញយក
១៩៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្ត​របស់ក្រុមហ៊ុន អគ្គិសនី ព្រែកពោធិ៍ ឲ្យសេវាករ ឡាយ វ៉េងឃាង
ទាញយក
១៩៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្ត​របស់សេវាករ ឃុន ណៃគាង ឲ្យក្រុមហ៊ុន អគ្គិសនី ព្រែកពោធិ៍
ទាញយក
១៩៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្ត​របស់សេវាករ អ៊ឹង ប៊ុនធី ឲ្យសេវាករ ដួង ណារិន
ទាញយក
១៩៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្ត​របស់ក្រុមហ៊ុន ខេ អ វ៉ាយ ត្រេឌីង ឲ្យសេវាករ ឡុញ សុវណ្ណ
ទាញយក
១៩៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្ត​របស់សហគ្រាស អគ្គិសនី ទូកមាស ឲ្យអ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណចំនួន២ នៅស្រុកដងទង់ និងស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត
ទាញយក
១៩២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្ត​របស់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ អេឡិកទ្រិកស៊ីធី សឺវីស ឲ្យសេវាករ អ៊ីវ ម៉ាឡា
ទាញយក
១៩១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្ត​របស់ក្រុមហ៊ុន អគ្គិសនី កៀនស្វាយ ឲ្យអ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណចំនួន៨ នៅខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ស្រុកល្វាឯម ស្រុកកៀនស្វាយ និងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
ទាញយក