សេចក្តីសម្រេច

លេខ
បរិយាយ
៣១៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ហាក់ សៀកវេង សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣១៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សហគ្រាស ណារ៉េត លីមីតធីត អភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនី សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣១៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ពោជ គីម សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣១៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ហុង សេងគ្រី សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣១២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ហ៊ូ ប៊ុនធី សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣១១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ៧ អិនជី គ្រុប សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣១០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ ស៊ូហ្គើរ សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣០៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ យូធីឡឹធី ត្រេឌីង (ខេ យូ ធី) ខមភេនី សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣០៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឬទ្ធី គ្រុប សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣០៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ សំណាង សត្យា សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣០៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ឡុង គឹមហេង សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣០៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន អគ្គិសនី ដង្កោ សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣០៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ លឹម សុខា សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣០៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ឱ ហ្សូលី សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣០២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ កើត ចន្ធី សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣០១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ឃុន ចាន់ធារិទ្ធិ សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣០០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន អ៊ិនធើ ប៊ីភី សឹលូសិន ខបភើរេសិន សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៩៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ កែវ ចំរើន សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៩៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ គង់ សាម៉ុន សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
២៩៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ង៉ែត សូដា សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក