សេចក្តីសម្រេច

លេខ
បរិយាយ
១៧៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ឡាយ ប៊ុនធឿន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៧៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ជួន តុំ សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៧៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ សៀន សុផល សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៧៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សហគ្រាស​ អគ្គិសនី ល្វាឯម សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៧២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ លួន សុភាព សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៧១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ម៉ុង សុភាព សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៧០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ស្រិុន ឈន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៦៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ សាយ សោភា សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៦៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ជី ប៊ុនអូន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៦៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ធួក សាមាន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក