សេចក្តីសម្រេច

លេខ
បរិយាយ
៣៣៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ប៉ែន ចាន់ណា សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣៣៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ឃឹម ហៀង សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣៣៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ឡុង ស្រេង សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣៣២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន លឹម ហេង គ្រុប សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣៣១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ឌី ពិសិដ្ឋ សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣៣០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ឡុញ សុវណ្ណ សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣២៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ហេង ស៊ីមុយ សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣២៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ង៉ូវ លីហួ សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣២៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន អូ អេស វី អ ត្រេឌីង សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣២៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ឡុង ហៃ សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣២៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន អគ្គិសនី ជ្រៃលាស់ ឯ.ក សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣២៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន អគ្គិសនីក្រោលគោ ឯ.ក សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣២៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ភី អេស ភី ស៊ី អ៊ិនវេសមេន សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣២២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ អ៊ង តាំងឡៃ សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣២១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ហាក់ លីសេង សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣២០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន អ៊ុង សុវណ្ណនី អេឡិកទ្រីស៊ីធី ឌីវេឡុបមេន សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣១៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ញ៉ែម ហ៊ន អេឡិកទ្រីខល សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣១៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ លីវ សុខហួង សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣១៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន សូហ្វ អេនើជី ខូ អិលធីឌី សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
៣១៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីក្នុង​តំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ សែម វុទ្ធី សម្រាប់ខួបឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក