សេចក្តីសម្រេច

លេខ
បរិយាយ
១៨៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ មួន ហាន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៨៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ មាន វណ្ណា សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៨៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ណុប ប៊ិន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៨៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ទូច មន្ថា សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៨២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ជីន សុហ៊ីន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៨១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ លី ប៊ុនធី សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៨០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សហគ្រាស អេឡិកទ្រីស៊ីធី សួង សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៧៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ គី សុភា សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៧៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់ក្រុមហ៊ុន អេអេសឌីវីអិម ខូ អិលធីឌី សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៧៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ចាន់ គឹមអេង សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក