សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី

លេខ
បរិយាយ
០៤៦៣សណ.១៤ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្តីពីការប្រកាសបញ្ចុះ​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ចែក​ចាយ អគ្គិសនី​របស់​សេវាករ ស៊ីន សាវួន នៅ​ឃុំ​ជប់វារី ឃុំ​ឈ្នួ​មាន​ជ័យ ផ្នែក​ខ្លះ​ឃុំ​រហាល និង​ឃុំ​ព្រះ​នេត្រ​ព្រះ ស្រុក​ព្រះ​នេត្រ​ព្រះ ខេត្ត​បន្ទាយ​មានជ័យ ទាញយក
០៤៦២សណ.១៤ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្តីពីការប្រកាស​បញ្ចុះ​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ចែក​ចាយ​អគ្គិសនី​របស់​សេវាករ សឿន សុភ័ណ្ឌណារ៉ា នៅ​ឃុំ​ខ្នាច​រមាស ឃុំល្វា និង​នៅ​ផ្នែក​ខ្លះ​ឃុំ​បវេល ស្រុក​បវេល និង​នៅ​ផ្នែក​ខ្លះ​ឃុំ​រូង​ជ្រៃ ស្រុក​ថ្ម​គោល ខេត្ត​បាត់​ដំ​បង ទាញយក
០៤៦០សណ.១៤ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្តី​ពី​ការ​ប្រកាស​បញ្ចុះ​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ចែក​ចាយ អគ្គិសនី​របស់​សេវាករ ឡាយ វ៉េងឃាង នៅ​ឃុំ​ព្រែក​ដំបូក ឃុំ​ស្វាយ​សាច់​ភ្នំ និង​ឃុំ​បារាយណ៍ ស្រុក​ស្រី​សន្ធរ ខេត្ត​កំពង់​ចាម ទាញយក
០៤៥៩សណ.១៤ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្តីពីការប្រកាសបញ្ចុះ​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ចែក​ចាយ​អគ្គិសនី​របស់​សេវាករ ទេព មករា នៅ​ឃុំ​ព្រះ​នេត្រ​ព្រះ ស្រុក​ព្រះ​នេត្រ​ព្រះ ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ ទាញយក
០៤៥៨សណ.១៤ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្តីពីការប្រកាសបញ្ចុះ​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ចែក​ចាយ​អគ្គិសនី​របស់​សេវាករ ញឹម យ៉ាន នៅ​ឃុំ​ចង្ហា ឃុំ​សូភី និង​ឃុំ​សឹង្ហ ស្រុក​អូជ្រៅ ខេត្ត​បន្ទាយ​មានជ័យ ទាញយក
០៤៥៧សណ.១៤ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្តីពីការប្រកាសបញ្ចុះថ្លៃលក់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ចែក​ចាយ​អគ្គិសនី​របស់​សេវាករ ឃុន សារុន នៅ​ឃុំ​បវេល ឃុំ​ក្តុល​តាហែន ឃុំ​ព្រៃ​ខ្ពស់ និង​ឃុំ​អំពិល​ប្រាំដើម ស្រុក​បវេល ខេត្ត​បាត់ដំបង ទាញយក
០៤៥៦សណ.១៤ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្តីពីការប្រកាសបញ្ចុះ​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ចែក​ចាយ​អគ្គិសនី​របស់​សេវាករ ឡុញ សុវណ្ណ នៅ​ឃុំ​ចែង​មាន​ជ័យ និង​នៅ​ផ្នែក​ខ្លះ​ឃុំ​ស្នឹង ស្រុក​បាណន់ ខេត្ត​បាត់​ដំបង ទាញយក
០៤៤១សណ.១៤ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្តីពីការប្រកាស​បញ្ចុះ​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ចែក​ចាយ​អគ្គិសនី​របស់​សេវាករ សេង ជិនលាង នៅ​ឃុំ​មានជ័យ ឃុំ​ព្រែក​ពោធិ៍ និង​ឃុំ​ផ្ទះ​កណ្តាល ស្រុក​ស្រី​សន្ធរ ខេត្ត​កំពង់​ចាម ទាញយក