ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនងទៅថ្នាក់ដឹកនាំ៖

  • ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ទី​ នរិន្ទ ប្រធានអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា តាមរយៈអ៊ីម៉ែល norin-kh
  • ឯកឧត្តម ហ៊ុល គុណវុឌ្ឍ សមាជិកទី១ អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា តាមរយៈអ៊ីម៉ែល kunnak-kh
  • ឯកឧត្តម សំអឿន គឹមហឿន សមាជិក២ អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា តាមរយៈអ៊ីម៉ែល kimhoeun-kh

ទំនាក់ទំនងមកអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាៈ

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ០២,​ ផ្លូវ២៨២, សង្កាត់បឹងកេងកង១, ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​
ទូរស័ព្ទលេខៈ (៨៥៥) 0២៣ ២១៧​ ៦៥៤ / (៨៥៥) ០២៣ ៩៨៧ ៨៩៨
ទូរសារលេខៈ (៨៥៥) ០២៣ ២១៤ ១៤៤
អ៊ីម៉ែលៈ admin@eac.gov.kh គេហទំព័រៈ www.eac.gov.kh
Facebook Page: https://www.facebook.com/eac.gov.kh

ទីតាំងនៅក្នុងផែនទី