ផែនការណ៍ថ្លៃលក់២០១៥-២០២០

 

 • ផែនការសម្រាប់អនុវត្តការបន្ថយអត្រា និងគម្លាតថ្លៃលក់អគ្គិសនីតាមបណ្តាខេត្ត និងរាជធានី ឆ្នាំ២០១៥-២០២០ ។ ទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចលេខ ០១១សរ-១៦ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការកំណត់នីតិវិធី សម្រាប់អនុវត្ថការឧបត្ថមធន ដើម្បីបន្ថយថ្លៃអគ្គិសនី ។ ទាញយក
 • យុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទាញយក

អនុវត្តផែនការថ្លៃលក់ឆ្នាំ២០១៥-២០២០៖

 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី ​ពី​អនុស្ថានីយ និង​ពី​បណ្តាញ​បញ្ជូន​រង​ដែល​យក​ប្រភព​ចេញ​ពី​បណ្តាញ​ជាតិ របស់​អគ្គិសនី​កម្ពុជាទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ។ ទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់តំបន់ចែកចាយរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ។ ទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់តំបន់ចែកចាយរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅក្រុងច្បាមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ។ ទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់តំបន់ចែកចាយរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅក្រុងកំពត ខេត្តកំពត សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ។ ទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់តំបន់ចែកចាយរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ។ ទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់តំបន់ចែកចាយរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ។ ទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់តំបន់ចែកចាយរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ និងទីប្រជុំជនអង្គតាសោម ខេត្តតាកែវ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ។ ទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់តំបន់ចែកចាយរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ។ ទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់តំបន់ចែកចាយរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ។ ទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់តំបន់ចែកចាយរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅក្រុងសេរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ។ ទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់តំបន់ចែកចាយរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ។ ទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី សម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្តចេញ​ពី​បណ្តាញ​របស់ក្រុមហ៊ុន អគ្គិសនី កៀនស្វាយទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី សម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្តចេញ​ពី​បណ្តាញ​របស់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរអេឡិកទ្រីស៊ីធី សឺវិសទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី សម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្តចេញ​ពី​បណ្តាញ​របស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េង សុខឡេង ខនស្រ្តាក់សិន & អេឡិកទ្រីកទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី សម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្តចេញ​ពី​បណ្តាញ​បញ្ជូនរងរបស់សហគ្រាស អគ្គិសនី ទូកមាសទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី សម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្តចេញ​ពី​បណ្តាញ​បញ្ជូនរងរបស់ក្រុមហ៊ុន សុខា អេឡិកទ្រីស៊ីធីទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី សម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្តចេញ​ពី​បណ្តាញ​បញ្ជូនរងរបស់ក្រុមហ៊ុន អ៊ិនធើ ប៊ីភី សឹលូសិន ខបភើរេសិនទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី សម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្តចេញ​ពី​បណ្តាញ​បញ្ជូនរងរបស់ក្រុមហ៊ុន ធី.ភី.អិល.ស៊ី ហូលឌីងទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី សម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្តចេញ​ពី​បណ្តាញ​បញ្ជូនរងរបស់ក្រុមហ៊ុន កោះកុង យូធីលីធី ខូអិលធីឌីទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី សម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្តចេញ​ពី​បណ្តាញ​បញ្ជូនរងរបស់ក្រុមហ៊ុន អូ.អេស.វី.អ ត្រេឌីងទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី សម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីបន្តចេញ​ពី​បណ្តាញបញ្ជូនរង​របស់ក្រុមហ៊ុន អិល.អឹម.ខេទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី សម្រាប់​ការ​លក់​អគ្គិសនី​បន្ត​ចេញ​​ពី​​បណ្តាញបញ្ជូនរង​​របស់​សហគ្រាស អេឡិកទ្រីស៊ីធី ត្បូងឃ្មុំទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី សម្រាប់​ការ​លក់​អគ្គិសនី​បន្ត​ចេញ​​ពី​​បណ្តាញ​​បញ្ជូនរងរបស់​ក្រុមហ៊ុន ប៊ី.វី.ស៊ី ផៅវ័រ ឌីវេឡុបមេន នៅខេត្តកំពង់ចាម និងកំពង់ធំ ។ ទាញយក
 • សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី សម្រាប់​ការ​លក់​អគ្គិសនី​បន្ត​ចេញ​​ពី​​បណ្តាញ​​បញ្ជូនរង របស់​សេវាករ ម៉ាក់ ខុមទាញយក

ការពិគ្រោះយោបល់លើការកំណត់អត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥-២០២០៖

 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់​លើ​ការ​កំណត់​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​របស់​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាបណ្ណ​ចំនួន ១៥៩ តំបន់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តតាកែវ ខេត្តកំពត ខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់​លើ​ការ​កំណត់​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​ តំបន់​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​របស់​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាបណ្ណ​ចំនួន ៨ តំបន់ដែលភ្ជាប់ប្រភពអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិ នៅខេត្តកំពង់ធំ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់​លើ​ការ​កំណត់​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​របស់​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាបណ្ណ​ចំនួន ១៤ តំបន់ដែលភ្ជាប់ប្រភពអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិ នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់​លើ​ការ​កំណត់​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​របស់​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាបណ្ណ​ចំនួន ៥​ តំបន់ដែលភ្ជាប់ប្រភពអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិ នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់​លើ​ការ​កំណត់​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​របស់​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាបណ្ណ​ចំនួន ១៦​ តំបន់ដែលភ្ជាប់ប្រភពអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិ នៅខេត្តព្រៃវែង ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់​លើ​ការ​កំណត់​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​របស់​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាបណ្ណ​ចំនួន ១៥ តំបន់ដែលភ្ជាប់ប្រភពអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិ នៅខេត្តសៀមរាប ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់​លើ​ការ​កំណត់​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​របស់​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាបណ្ណ​ចំនួន ៧ តំបន់ដែលភ្ជាប់ប្រភពអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់​លើ​ការ​កំណត់​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​របស់​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាបណ្ណ​ចំនួន ៣៤ តំបន់ដែលភ្ជាប់ប្រភពអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិ នៅខេត្តកំពង់ចាម ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់​លើ​ការ​កំណត់​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​របស់សេវាករ ហ៊ាង ពៅ និងសេវាករ ភិន ហម ដែលភ្ជាប់ប្រភពអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិ នៅខេត្តក្រចេះ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់​លើ​ការ​កំណត់​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​របស់សេវាករ ឈឹម សារោទិ៍ និងសេវាករ ខៀវ សុផល ដែលភ្ជាប់ប្រភពអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិ នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់​លើ​ការ​កំណត់​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​របស់សេវាករ សំរិទ្ធ សុទ្ធី សេវាករ ហេង ហ៊ុយ និងសេវាករ ផាត សុធា ដែល​ភ្ជាប់​ប្រភព​អគ្គិសនី​ពី​បណ្តាញ​ជាតិ នៅ​ខេត្តកោះកុង ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥) ទាញយក