ទំរង់របាយការណ៍គំរូ

ទំរង់​របាយ​ការណ៍​គំរូដែលសេវាករអគ្គិសនីត្រូវផ្ញើរមកអាជ្ញាធរ​អគ្គិសនី​កម្ពុជាមានដូចខាងក្រោម៖